Družina

Základní informace

Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Zejména formou zájmových, rekreačních a odpočinkových činností a umožňuje také přípravu na vyučování.  

Tyto činnosti se v naší škole dělí na:

  • Odpočinkové - zařazují se nejčastěji po obědě, v době ranní družiny, nebo během dne. Jde o klidové hry, čtení knih, relaxaci v místnosti Snoezelenu s využitím prvků Bazální stimulace, míčkování a poslech relaxační hudby.
  • Zájmové a rekreační  – podporují individuální rozvoj dítěte, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální výtvarnou a pracovní, dramatickou, hudební činnost.
  • Přípravu na vyučování –  zábavné procvičování a upevňování znalostí získaných ve vyučování pomocí didaktických her, aktivit na interaktivních tabulí, výukových karet, knih a encyklopedií a při vycházkách do přírody a do města.
  • Jinou činnost – podporuje, co největší samostatnost dítěte během sebeobslužných činností jako je osobní hygiena, oblékání, obouvání, stolování.

Provoz školní družiny

Ranní družina 6:30-7:30h

Odpolední družina 12:30-16:00h

V čase od 13:00h-14:00h se ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací činnost. Prosíme zákonné zástupce, aby v tuto dobu zvážili odchod dětí ze školní družiny.

Školní družina je pro žáky naší školy. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Zájemci o školní družinu vyplní přihlašovací lístek s údaji o času odchodu žáka a osobě, která žáka vyzvedne. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny jinak, než je uvedeno na přihlašovacím lístku, jeho zákonný zástupce tuto skutečnost uvede písemně.

Hlavní vychovatelka

Repíková Milada telefon 737606680

Úplata za školní družinu je od 1.září 2024 stanovena na částku 350 Kč měsíčně.

Platbu je možno uhradit na účet školy: 888086010/5500

variabilní symbol: 8888

Zpráva pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA (prosím je to velmi důležité) - Datum platby prosíme do 15. dne v měsíci

Nebo každý měsíc ekonomce školy při výběru peněz stravného/školného.