Provozní řád jídelny

Provozní řád školní jídelny

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č 137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole.

Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školku. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.

Provozní doba ve školní jídelně

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ začíná v 11.30 hodin a končí 13.45 hodin. Výdej stravy pro Mateřskou školku začíná v 8.30 hodin a končí 14.30 hodin. V odloučené výdejně v Jižní ulici výdej stravy začíná v 11.40 hodin a končí 13.45 hodin.  Provoz školní jídelny je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování. Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel.č. 733 156 194. Obědy se odhlašují a přihlašují vždy den předem do 13. 00 hodin. Při onemocnění strávníka, kdy 1. den oběd nelze již odhlásit, má strávník právo si oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Další obědy je strávník POVINEN odhlásit. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Úhrada stravného ve školní jídelně

Stravné se platí zálohově na další měsíc. Pokladní hodiny ve školní jídelně vymezené pro styk se strávníky jsou každý den od 13.00 do 15.00 hodin. Stravné lze hradit převodem z účtu nebo v hotovosti. Přeplatky stravného (trvalým příkazem) se vrací zpět na účet v červenci. Přeplatky při platbě v hotovosti se převádí do nového školního roku. Během školního roku na vyžádání lze přeplatek vrátit kdykoliv.  

Pokyny pro strávníky

Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují a to jen v době určené pro vydávání obědů. Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozpis dohledů je vyvěšen ve školní jídelně. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob vykonávajících dohled. Vydané jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě, včetně moučníků, ovoce. apod.  Strávníci použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí a příbory. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny a v jednotlivých budovách školy. Změna jídelníčku je z provozních důvodů vyhrazena.