Informace

Mateřská škola je jednotřídní.  Pro školní rok 2023-24 bude ve třídě 12 dětí, 1 dívka a 11 chlapců.

Nachází se v klidné části města Česká Lípa, v ulici Jižní 1970. Jde o odloučené pracoviště ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa.

Provozní doba je od 6:30–16:00.

Třída mateřské školy se skládá z herny, pracovny, tvořivých koutků pro různé dětské hry a činnosti. Ke třídě náleží také lehárna, sociální zařízení a šatna pro děti. Pracovna bude zároveň jídelnou.

Součástí školky je školní zahrada, která je vybavena zahradními prvky, určenými ke hře dětí.

Třída "SLUNÍČKA" je heterogenní třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, třída zřízená podle §16 odstavce 9 školského zákona, pro děti se souběžným postižením více vadami. Ve třídě se může dle § 25 odst. 1 vyhlášky vzdělávat minimálně 6, maximálně 14 dětí. Vzhledem k individuálním potřebám dětí bude třída ve školním roce 2023/24 naplněna max. do počtu 10 dětí.

Mateřská škola se zaměřuje na vysoce individuální a empatický přístup ke všem dětem, psychickou pohodu, vytváření pocitu bezpečí a zázemí pro děti, neustálou propojenost s rodinou, otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu a vzájemnou spolupráci.

Zaměřujeme se dále na aktivní rozvoj všech dílčích složek a podporu celkového rozvoje dítěte. Respektujeme specifika dítěte, vyplývající z jeho zdravotního handicapu, rozvíjíme základní sociální dovednosti a sebeobsluhu. Vzdělávání střídáme s odpočinkem a relaxací.

Vzdělávací proces probíhá dle školního vzdělávacího programu Pohádkový svět Včeliček a Čmeláčků v upraveném třídním vzdělávacím programu, který respektuje individuální potřeby dětí a aktuální vývojovou úroveň.

Ve vzdělávání pracujeme s individuálními vzdělávacími plány, speciálními vzdělávacími pomůckami a a  AAK. Individuální vzdělávací plány vycházejí z doporučení poradenských zařízení a odborníků, se kterými spolupracujeme. Využíváme vizualizaci a strukturalizaci, podporujeme rozvoj řeči ve všech rovinách. Nezahlcujeme děti verbálními pokyny, snažíme se eliminovat stresové situace, pracujeme od nejjednoduššího k složitějšímu, neustále opakujeme, procvičujeme s pomocí vizualizace, zážitku, struktury a pomůcek.

Děti se snažíme motivovat pochvalou, povzbuzením a oceněním snahy před ostatními dětmi a pozitivní zpětnou vazbou.