Stručná charakteristika školy

Praktická škola dvouletá je speciální škola poskytující nižší střední vzdělání. Je určena pro žáky s mentálním postižením a absolventům praktických a speciálních základních škol.

Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností vedoucích k profesnímu uplatnění. Důraz je kladen na individuální potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků, o kladný vztah k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti služeb nebo výroby, zaměřuje se na údržbu domácnosti a sebeobsluhu. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde žáci věnují různým pracovním činnostem, vaření, keramice, šití, úklidu a údržbě domácnosti, práci na školním pozemku. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické.

Naše třídy I. P a II. P praktické školy se nacházejí v areálu pod Holým vrchem. V objektu v bezbariérových učebnách v barevně odlišených pavilónech se bezpečně pohybují vozíčkáři i nevidomí. Naši žáci se po celou dobu studia připravují na praktickou závěrečnou zkoušku, kterou skládají z předmětu výživa a příprava pokrmů.