Charakteristika školy

Základní škola speciální (ZŠS) je v klidné části města Česká Lípa na ulici Jižní 1970. Jde o odloučené pracoviště ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa. Naše škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Je tedy pro žáky, kteří mají platné potvrzení a doporučení od poradenského zařízení, jako je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Součástí speciální školy je v tuto chvíli pět různě barevných bezbariérových pavilonů, které jsou propojeny krytými koridory. Pavilony jsou zasazeny do zahrady s dětským hřištěm a vzrostlou zelení. Škola disponuje poměrně velkým množstvím kvalitních speciálních pomůcek (didaktických, kompenzačních a rehabilitačních), relaxačními prostory i specializovanými učebnami – dílnami (pro práci se dřevem a keramickou hlínou).

ZŠS v České Lípě je škola s velkou spádovou oblastí pro žáky s různým typem a stupněm postižení.

Našimi žáky mohou být děti:

  • s mentálním postižením všech stupňů
  • s mentálním postižením a k tomu:
  • se souběžným postižením více vadami, či kombinovanými vadami
  • s autismem
  • s poruchami komunikace a děti nemluvící
  • s tělesným a smyslovým postižením
  • s vývojovými poruchami chování v kombinaci s dalším postižením
  • se sluchovým a zrakovým postižením

Naše škola má deset ročníků, člení se na 1. stupeň (1. – 6. ročník) a 2. stupeň (7. – 10. ročník). Součástí školy je i přípravný stupeň pro žáky, kteří v září daného roku dovrší alespoň 4 let věku.

Učivo je ve škole zredukováno a přizpůsobeno schopnostem a možnostem žáků, mnohým z nich se ještě upravuje v individuálně vzdělávacím plánu. Za nejdůležitější považujeme, aby žáci získali základní dovednosti, vědomosti a vytvořili si návyky potřebné k orientaci ve světě s maximální možnou mírou samostatnosti a nezávislosti na péči ostatních osob. Proto je výuka hodně zaměřená na praktické činnosti, samoobslužné a pracovní dovednosti.

Speciální škola je charakteristická menším počtem žáků ve třídách. V každé třídě je speciální pedagog a jeden či dva asistenti pedagoga. Celý pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných odborníků. Někteří dokonce působí jako metodici v oblasti speciálního vzdělávání pro okres Česká Lípa, zejména v oblasti autismu.

Všeobecně je pro nás důležité vytvoření klidného a příjemného prostředí s pocitem jistoty a bezpečí pro všechny.