O nás – pro rodiče

Věci potřebné pro pobyt dítěte v MŠ

1. Obuv na přezutí : bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou
2. Oděv na pobyt ve školce: šortky, ponožky, trička
3. Oděv na pobyt venku: tepláky, mikyna, botasky, v teplém počasí šortky, trička s kr.rukávem, sandále
4. Oděv na odpočinek: pyžamo, noční košilka
5. Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, trika

Prosíme vše označit!!

Prosíme, nepřehlédněte!!

ŠVP je rodičům k dispozici v kanceláři MŠ

Poprvé v MŠ

Začátek docházky do mateřské školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

Jak dítěti pomoci?

 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí. (pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním po určitou dobu v prvních dnech ve školce)
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní. (dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka, jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do školky po domluvě rodičů s učitelkami, jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí)
 • Používejte stejné rituály (voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu, používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.)
 • Rozlučte se krátce (loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte)

Buďte citliví a trpěliví (vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo)

 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte (vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma, každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě školku)
 • Komunikujte s učitelkou (možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát)
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte (neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky, naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo)

Co byste nikdy neměli dělat …

 • Nenechte se obměkčit – buďte důslední. (Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém)
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ (Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte)
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. (Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.)
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Podmínky k ochraně zdraví

 • dohled na dětmi – p.učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím všech zaměstnanců mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí ze tříd, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
 • při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zjištění bezpečnosti dětí dalšího pedagoga, ve vyjímečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k pracovním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole
 • každá p.učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby jejich předání zákonným zástupcům
 • při hře dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich chování, předchází konfliktům
 • není dovoleno nosit do mateřské školy nebezpečné hračky
 • při pobytu venku učí p.učitelka děti chodit ve dvojicích a v zástupu, první a poslední dvojice dětí nosí na sobě reflexní vesty
 • při akcích mimo území mateřské školy určí vždy ředitelka vedoucího akce , který je povinen informovat všechny děti o zvláštních situacích, které mohou nastat a zároveň je seznámí s pravidly chování v těchto situacích
 • kniha úrazů je uložena v ředitelně mateřské školy
 • v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i dospělých, ke kterým došlo při činnostech v mateřské škole nebo na akcích organizovaných mateřskou školou, kdy byly děti svěřeny pedagogům, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Materiál pro PV, č.j. MSMT-9482/2012-22

V rámci příprav materiálu Očekávané konkretizované výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů také návrh materiálu3 popisující základní požadavky pro děti předškolního věku , který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy předsavuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role  dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou změnu bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a  sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo dítě před vstupem do ZŠ zvládnout, Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je ale třeba mít na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné /např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně/
 • svlékne se, oblékne i obuje /zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si epici, rukavice/
 • je samostatné při  jídle /používá příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek/
 • zvládá samostatně osobní hygienu / používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě/
 • zvládá drobné úklidové práce / posbírá a uklidí předměty na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky/
 • postará se o své věci / udržuje v nich pořádek/

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje / reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci/
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky / i sykavky, rotacismy, měkčení/
 • mluví ve větách, dokáže vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně /tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj./
 • rozumí většině slov a výrazů, běžně používaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přiměřeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno, / označí si výkres značkou či písmenem/
 • používá přirozeně neveerbální komunikaci / gesta, mimiku, řeč těla aj./
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji / pracuej se stavebnicemi, modeluje a stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod./
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty / korálky, drobné stavební prvky apod./
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé,/obkresluje, vybarvuje,  v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu/
 • umí napodobit základní geometrické obrazce / čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník/ různé tvary/ popř. písmena/
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku, /může chybovat/
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje /je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák/

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové i sluchové vjemy

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti  předmětů / barva, tvar, velikost, materiál, figuru a pozadí/ nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky / běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů/
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami / měkké a tvrdé, krátké a dlouhé/
 • sluchově rozloží slovo na slabiky / vytleskává slabiky ve slově/
 • najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou / písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy/
 • postřehne změny vve svém okolí, na obrázku / co je nového, co chybí/
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle / ukazuje na předmětech či na prstech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet/
 • orientuje se v elementárních počtech / vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)/
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků / pozná rozdíl a určí o kolik je jeden menší či větší/
 • rozpozná základní geometrické tvary / kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník/
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria / korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti apod./
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá /“přemýšlí nahlas“/
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům /např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes/ pojmům označujícím velikost, hmotnost / např. malý, velký, dlouhý, krátký, lehký, těžký/

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si pamatovat a vědomě se učit

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnost po určitou dobu/ cca 10-15 minut/
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení /dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé/
 • Záměrně si zapamatuje, co vidělo, slyšelo, prožilo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky a písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla / zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se/
 • navazuje kontakty s dětmi i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit po určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem / vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role/
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutím skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině / v rodině/ dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně / dělí se o hračky, pamlsky, pomůcky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje
 • je schopno brát ohled na druhé /dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším/

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární , filmové,  dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií , návštěva zoologické či botanické zahrady, farmy, zahrady, statku apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, říkadel, básniček
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus /např. vytleskat, na bubínku/
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry / např. na rodinu, na lékaře, na školu, na cestování/ dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí / doma, ve škole/ spolehlivě se orientuje ve svém okolí / ví kde bydlí, kam chodí do školky, ví kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod./
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává / např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata/
 • ví, jak se má chovat / např.doma, v mateřské škole, u lékaře, na veřejnosti, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými  lidmi/ a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností / např. se orientuje v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje/, rozumí běžným okolnostem, dějům,  jevům , situacím, s nimiž se bezprostředně setkává / např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady/
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi / města, hory, řeky, jazyk, kultura/, o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa, jeho řádu /o světadílech, planetě Zemi, vesmíru/
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním, domácím prostředí i na veřejnosti / na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře/, uvědomuje si možná nebezpečí / odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje/, zná a zpravidla  dodržuje základní pravidla chování na ulici / dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci/
 • zná faktory poškozující zdraví / kouření/
 • uvědomuje si nevhodné a rizikové projevy chování, např. šikana, násilí

Rodičovské desatero

Moji milí rodiče,

 • Nerozmazlujte mne. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já Vás zkouším.
 • Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečněji.
 • Nedovolte, abych si vytvořilo špatné návyky. Spoléhám na Vás, že je včas odhalíte. Nedělejte ze mne menší, než jsem. Nutí mne to, abych se chovalo nesmyslně „jako velký.“
 • Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a v soukromí.
 • Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 • Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že Vás nemám rádo. Nejste to vy, koho nenávidím, ale Vaše moc, která mě ohrožuje.
 • Nechraňte mne před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 • Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s tím vyrovnat.
 • Nesekýrujte mne. Muselo bych se bránit tím, že budu „hluché“ a budu dělat „mrtvého brouka.“
 • Nedávejte mi ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 • Nezapomínejte, že se vždy nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtělo. Nejsem proto vždycky přesné a nebývá mi rozumět.
 • Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 • Nebuďte nedůslední. To mne úplně mate.
 • Neříkejte, že mne nemáte rádi, i když někdy dělám hrozné věci.
 • Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mne znamená, že se mi snažíte porozumět.
 • Nesnažte se mi namluvit , že jste dokonalí a bezchybní. Velmi mne to pak šokuje, když zjistím, že to tak není.
 • Nikdy si nemyslete, že je pod Vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k Vám stává ještě vřelejší.
 • Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
 • Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.

Ale to vše vám nemusím říkat, že ne?

Vaše dítě