Terapie narušené komunikační schopnosti

V rámci všech výchovně vzdělávacích činností probíhá přirozeným způsobem i podpora a rozvoj komunikačních schopností. Naši učitelé – speciální pedagogové zajišťují ve svých třídách kombinací individuální a skupinové formy výuky logopedickou péči dle potřeb jednotlivých žáků.

Formálně je logopedická péče zakotvena ve školním vzdělávacím programu jako vyučovací předmět Řečová výchova či se opírá o individuální vzdělávací plán.

Aktivity vedoucí ke stimulaci komunikačních kompetencí či nápravě narušené komunikační schopnosti zahrnují základní motorická a artikulační cvičení, cvičení dechová a fonační, rozvoj sluchového vnímání, porozumění řeči, rozšiřování slovní zásoby a podporu mluvního projevu. Taková cvičení lze provádět skupinově a mohou mít i preventivní charakter.

Individuálně pak probíhá specifická logopedická péče zaměřená na nápravu konkrétních poruch komunikace. Pokud je komunikační schopnost narušena v takovém rozsahu, že neumožnuje dorozumívání prostřednictvím mluvené řeči, nastupují zde alternativní způsoby komunikace, které jsou vytvořeny na míru (viz Alternativní a augmentativní komunikace).