Projekty a granty - archiv

Dotace poskytnutá na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.

KÚ Libereckého kraje byla Rozhodnutím č. MSMT-2393/2022-8, ze dne 23. 2. 2022, v souladu s ust. § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta z rozpočtu České republiky na rok 2022 neinvestiční dotace pro základní školy (s výjimkou základní školy zřizované při zdravotnickém zařízení), střední školy a konzervatoře zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Podmínky jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT 01/2022, dokument č.j. MSMT-33976/2021-3 (Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022).

Investice do rozvoje vzdělávání

http://www.inkluzevpraxi.cz

Ovoce a zelenina do škol

http://www.ovoceazeleninadoskol.cz

Mléko do škol

http://mlekodoskol.szif.cz/

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

https://www.msmt.cz/

Šablony II

https://www.msmt.cz

Šablony III

https://www.msmt.cz

Desatero pro primární prevenci

https://www.msmt.cz

Šablony IV

https://www.msmt.cz

Šablony V

https://www.msmt.cz