Informace k zápisu do MŠ Nerudova školní rok 2020/2021

Podmínkou pro zahájení správního řízení je přijetí správně vyplněné žádosti o přijetí včetně čestného prohlášení o pravidelném očkování. Praktického lékaře nyní nenavštěvujte.K žádosti nutno také doložit kopii rodného listu při dálkovém způsobu. Při osobním kontaktu doložit originál rodného listu.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování :

 

Prohlašuji,že /jméno a příjmení dítěte/, nar. /xx.x. xxxx/ se podrobil/a/ všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu.

                                                                  Podpis zákonného zástupce

 

Zápis – písemně, mailem s uznávaným elektronickým podpisem / nelze jen poslat prostý email/ či datovou schránkou s elektronickým podpisem. Datová schránka školy: q2ymrnq.

Termín: 2.5. – 16.5. osobní převzetí žádosti 13.5. středa – 14.5. čtvrtek – 9:00 – 11:00 hod. Při osobním převzetí žádosti doložit originál očkovacího průkazu !

Osobní výdej přihlášek 20.4. – 22.4. 9:00-11:00 pro ty rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek.

 

Zápisy bez osobní přítomnosti dětí!

 

Kritéria pro posuzování žádosti

1. Děti v posledním roce před nástupem do školy, které mají trvalé bydliště v České Lípě

Pokud po přijetí všech předškolních dětí jsou volná místa do naplnění kapacity MŠ, řídí se ředitelka MŠ těmito kritérií:

2. Děti, které mají trvalé bydliště v České Lípě a zároveň:

2.1 Děti seřazené dle data narození od nejstaršího do naplnění kapacity MŠ

3. Děti, které mají v MŠ sourozence

4. Děti, seřazené dle data narození od nejstaršího, nesplňující kritérium č. 2

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Holá

                                                                                                                           Ředitelka školy